Pollarin Metsästysseura r.y. säännöt

Pollarin Metsästysseura r.y.

SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Pollarin Metsästysseura r.y. ja kotikaupunki on Alavus.Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) pyrkii hankkimaan itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;
2) valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvartijain välityksellä sekä viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä metsästystapoja;
3) kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten metsästyspäivistä, osallistumisesta riistanhoitotyhön sekä saalismääristä;
4) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;
5) järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon sekä neuvontaan metsästys ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästäjätapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä;
6) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta sekä
7) opastaa jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.


Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä niiden sääntöjen 9 §:n 14 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksyy. Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja syysuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään sitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle. Jäsenyyttä hakevalle henkilölle määrätään kahden vuoden koeaika ennen varsinaiseksi jäseneksi hyväksymistä. Koeajan aikana velvoitetaan jäsenhakija osallistumaan seuran toimintaan vähintään kolme kertaa. Osallistumiseksi luetaan osallistuminen kaikkeen seuran järjestämään toimintaan mm. kökkä, ammunnat, kilpailut. Jos jäseneksi hakija täyttää edellä mainitut ehdot, niin jäsenyys astuu voimaan ja jäseneltä peritään liittymismaksu. Koeaikana jäsenellä on normaalit jäsenoikeudet ja velvollisuudet. Mikäli jäsenhakija ei täytä kahden vuoden aikana edellä määrättyjä ehtoja, niin koeaikaa jatketaan vuodella. Jos ehdot eivät tämän jälkeenkään täyty niin jäsenasia käsitellään yleisessä kokouksessa uudelleen. Koeaika ei koske yli 2 hehtaarin maanvuokraajia, jotka vuokraavat omistamansa maat Pollarin metsästysseura ry:lle metsästystä varten.


Jäsen joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen
erottaa yhdistyksestä. Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi metsästysseuran jäsenyydestä, mikäli
jäsenmaksua ei ole suoritettu viimeistään marraskuun loppuun mennessä. tällä tavoin eronneet jäsenet kirjataan johtokunnan kokouspöytäkirjaan. Mikäli tällä tavoin eronnut jäsen haluaa liittyä uudelleen metsästysseuran jäseneksi seuraavan kymmenen vuodenkuluessa on hänen suoritettava liittymismaksun sijasta yhden edellisen vuoden
jäsenmaksu. Tällä tavoin uudelleen liittyvät jäsenet hyväksyy jäseneksi johtokunta.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintavuodelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.


Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten toimikausi on 3 vuotta. Vuosittain on erovuorossa kaksi jäsentä. Kolmen ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensi kertaa valittaessa. Sen jälkeen
erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee, tai jäsenyys muusta syystä päättyy kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljelle olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. Johtokunta on
päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Johtokunnan tehtävänä on:
1) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokouksen päätökset täytäntöön;
2) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta;
3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi;
4) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksenvartijat;
5) nimetä 9§:n kohdassa 16 tarkoitetut edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen ellei yhdistyksen vuosikokous ole asiasta toisin päättänyt;
6) tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset;
7) tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23§: 1. momentissa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyöntiä;
8) valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten kanssa.
9) toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriin merkittäväksi;
10) pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa johtokunnan jäsenten nimet ja osoitteet asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle; sekä
11) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.


Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.


Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yksi viikko ennen kokousta seuran nettisivuilla julkaistulla kokouskutsulla.


Vuosikokous pidetään tammikuun tai helmikuun aikana ja käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;
2) todetaan kokouksen laillisuus;
3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
4) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;
5) esitetään tilintarkastus kertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilipäätöksen vahvistamisesta;
6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
7) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
8) toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
9) toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali
10) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten;
11) hyväksytään toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvalvovijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä;
12) määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
13) valitaan tarpeelliset jaostot;
14) hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;
15) käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
16) päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan;
17) päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä; sekä
18) käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10 §
Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä sekä vierasmaksun suuruudesta. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista. Kokous voi hyväksyä uusia jäseniä 9 § 14) kohdan mukaisesti.

11 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi viidesosa jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 8§:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä tavalla, joka 9 §:n 14 kohdassa on säädetty.

12 §
Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä
metsästyssäännössä tai päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

13 §
Yhdistyksen on pidettävä luetteloa suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

14 §
Yhdistys toimii yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilö muutoksista on ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle tehtävä välittömästi ja tulee yhdistyksen antaa
riistanhoitoyhdistykselle sen pyytämät tiedot.

15 §
Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

16 §
Jos yhdistys puretaan, käytetään sen omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin riistahoidollisiin tarkoituksiin. Yhdistyksen arkisto on siirrettävä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle, jolle samoin kuin yhdistysrekisteriviranomaisille on tehtävä ilmoitus purkamisesta.

17§
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

Seuran säännöt on Pollarin Metsästyseuran kokouksessa päivitetty 02.05 2022.